bloggang.com mainmenu searchborrow01

การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมสักหลัง สถาบันการเงินแต่ละแหล่งจะมีเงื่อนไขและดอกเบี้ย รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป มาดูไอเดียในการเลือกเงินกู้จากสถาบันการเงินที่โดนใจสำหรับการซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมกันค่ะ

1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

หาข้อมูลในการคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงินว่ามีรูปแบบที่เราต้องการหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรกจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ฯลฯ จากนั้น  จึงดูที่อัตราดอกเบี้ยว่า  ที่ใดสูงหรือต่ำกว่ากัน

2. เรื่องค่าใช้จ่ายในการกู้

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ทางธนาคารจะเรียกเก็บ เช่น ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน,ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้,ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน จำนองก่อนกำหนด

3. ธนาคารใดยอมให้กู้และให้กู้ในเงื่อนไขใดบ้าง

แต่ละสถาบันการเงินมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้และปัจจัยอื่นๆ ที่ แตกต่างกัน เช่น รายได้ของผู้กู้  ธนาคารจะต้องคำนวนรายได้ต่อปีของผู้กู้และนำมาเปรียบเทียบกับวงเงินที่ขอกู้ และพิจารณาว่าผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระตามหลักเกณฑ์ของธนาคารหรือไม่   สถาบันการเงินอาจใช้มูลค่าบ้านจากราคาประเมิน ไม่ใช่ราคาจริงที่ซื้อขายเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุมัติเงินกู้ ดังนั้น  วงเงินกู้อาจจะไม่เพียงพอกับราคาบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่ซื้อขายจริง นอกจากนี้  ธนาคารจะพิจารณาของผู้กู้ ซึ่งหากอายุมากระยะเวลาในการกู้ยืมจะสั้นลงครับ 

ข้อควรระวัง : การยื่นกู้จากสถาบันการเงินจะใช้ระยะเวลาพอสมควร ดังนั้นในการทำสัญญาจะซื้อจะขายกับโครงการที่เราจะซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมว่าขอเวลาในการชำระเงินอย่างน้อย 2-3 เดือน หรืออาจยื่นกู้กับสถาบันการเงินหลายๆ แห่งโดยพร้อมกัน ซึ่งวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการประเมินหลักทรัพย์

ข้อมูล : athomeproperty.net,thaihousingloan.blogspot.com

ดูบทความดีๆได้ที่ : //www.thaihomeonline.com หรือ LINE@ : @thaihomeonline  ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  Thaihomeonline.com หรือ Line@ : thaihomeonline - ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน 

คลิกเลย : https://www.thaihomeonline.com


Create Date :29 ตุลาคม 2561 Last Update :29 ตุลาคม 2561 16:43:29 น. Counter : 92 Pageviews. Comments :0