bloggang.com mainmenu searchthaihome11

สำหรับคนที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ก็ต้องดูเรื่องสัญญาเช่าที่ดี ควรจะชัดเจนและรัดกุมที่สุด และควรต้องจัดทำสัญญาเช่าเฉพาะเจาะจงขึ้นมาใช้เอง ให้มีข้อกำหนดหรือข้อตกลงครอบคลุมปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทุกอย่างในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ยิ่งครอบคลุมได้มากเท่าไหร่ถือว่ายิ่งดีเท่านั้น สำหรับประเด็นจำเป็นที่ต้องมีในสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับการยอมรับกันเป็น 13 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1. ค่าเช่าที่ระบุ ในสัญญา ระบุค่าเช่าในแต่ละเดือนที่ผู้เช่าต้องจ่ายตามสัญญาและกำหนดเวลาต้องจ่าย ที่นิยมทำกันก็คือกำหนดให้มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า โดยต้องจ่ายภายในวันที่ 1 ของแต่ละเดือนที่กำหนดในสัญญาเช่า และจะต้องชำระภายในเวลาไม่เกิน 17.00น. ถ้าไม่จ่ายตามกำหนด ในเวลา 09.00 น. ของเช้าวันที่ 2 จะออกเป็นหนังสือให้เวลา 7 วันเพื่อแจ้งยกเลิกสัญญา

2. เงื่อนไขการจ่ายค่าเช่า นิยมกำหนดให้ต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น มีบ้างอาจมีการกำหนดให้จ่ายเป็นเช็ค ธนาณัติ หรือให้โอนเงินได้ แต่เงินจะต้องเข้ามาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้นทั้งนี้หากมีปัญหาขึ้นมาจะ ต้องเสียค่าปรับ และการชำระค่าเช่าครั้งถัดๆไปจะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น

3. ส่วนลดค่าเช่า เป็นเงื่อนไขให้ส่วนลดสำหรับผู้เช่าชั้นดีที่จ่ายค่าเช่าก่อนเวลา หรือผู้เช่าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินเป็นอย่างดี ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลงได้ ส่วนลดที่ให้นิยมกำหนดเป็นเงินจำนวนหนึ่งโดยจะหักจากยอดค่าเช่าที่ต้องจ่าย และผู้เช่าจะเสียสิทธิหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ

4.ค่าปรับกรณีจ่ายค่าเช่าล่าช้า เป็นเงื่อนไขลงโทษผู้เช่าที่ชำระไม่ตรงเวลา ที่นิยมกำหนดกันก็คือในกรณีที่ออกหนังสือทวงแล้วไม่มาชำระภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 5 ในแต่ละเดือนผู้เช่าต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มอีก 5% ของค่าเช่าที่ต้องจ่าย โดยเงื่อนไขนี้ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น

5. จำนวนผู้อาศัยภายในห้องพัก สัญญาเช่าในต่างประเทศนิยมให้ระบุชื่อผู้พักอาศัยว่ามีชื่อเป็นใครบ้าง ในกรณีผิดเงื่อนไขมีผู้เข้ามาอยู่อาศัยเกินกว่าที่ตกลงทำสัญญากันไว้จะต้อง แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มตามที่กำหนดไว้

6. อัตรา ค่าน้ำ-ค่าไฟที่ต้องชำระ เป็นเงื่อนไขข้อกำหนดในการเรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ ทั้งนี้ในกรณีอพาร์ตเมนต์อาจคิดตามมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟในอัตราที่กำหนด ซึ่งอาจแตกต่างจากอัตราจ่ายจริงได้ แต่ในกรณีเป็นสัญญาเช่าบ้านมักนิยมกำหนดให้ผู้เช่าชำระค่าน้ำประปาและค่า ไฟฟ้าตามที่จ่ายจริงตลอดอายุการเช่าและนำใบเสร็จการชำระเงินหรือสำเนาใบ เสร็จมามอบให้แก่ผู้ให้เช่าในวันชำระค่าเช่าของทุกเดือน

7. ข้อกำหนด เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เป็นเงื่อนไขการยอมหรือไม่ยอมที่จะให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในที่พัก ส่วนใหญ่มักไม่ยินยอมให้มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงภายใน อย่างไรก็ดีสำหรับอพาร์ตเมนต์บางแห่งอาจยินยอมให้มีการนำสัตว์เลี้ยงบางชนิด เข้ามาเลี้ยงได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขการเลี้ยงกำหนดไว้ด้วย

8. เรื่องการให้เช่าช่วง ปกติจะระบุไม่ให้มีการเช่าช่วง หรืออาจระบุว่าถ้าจะมีการเช่าช่วงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้เช่าก่อน

9. การยอมรับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา มักมีข้อตกลงกำหนดให้หากผู้เช่ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไขสัญญาเช่า จนส่งผลให้ต้องมีกระบวนการทางกฎหมายและทางศาลเพื่อมาบังคับให้เป็นไปตามนั้น ผู้เช่าที่ละเมิดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้นทั้งหมด

10. นโยบายในการซ่อมแซม เป็นเงื่อนไขที่ทำความเข้าใจกับผู้เช่าให้รับทราบถึงเวลาการให้บริการซ่อม บำรุงที่ไม่ได้ให้บริการตลอดเวลา แต่จะต้องเป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด สำหรับการซ่อมบำรุงเล็กๆ น้อยๆ ภายในวงเงินที่กำหนดตามสัญญานี้ผู้เช่าอาจทำได้เอง โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบและได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการได้ด้วยตัว เองก่อน ซึ่งเงินที่จ่ายไปในการซ่อมบำรุงภายในวงเงินที่กำหนดนี้จะหักจากค่าเช่าใน เดือนถัดไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : home.co.th

ดูบทความดีๆได้ที่ : //www.thaihomeonline.com หรือ LINE@ : @thaihomeonline  ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  Thaihomeonline.com หรือ Line@ : thaihomeonline - ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน 

คลิกเลย : https://www.thaihomeonline.com

Create Date :16 ตุลาคม 2561 Last Update :16 ตุลาคม 2561 16:32:34 น. Counter : 124 Pageviews. Comments :0