bloggang.com mainmenu searchwater01

สำหรับผู้ต้องการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปาทุกแห่ง  โดยคุณต้องเตรียมหลักฐาน และมีขั้นตอนในการขอติดตั้งกับทางสำนักงาน

สถานที่ติดต่อขอใช้น้ำ

ผู้ต้องการใช้น้ำประปา ติดต่อขอแบบคำขอใช้น้ำประปาได้ที่สำนักงานประปาทุกแห่งในวันและเวลาราชการ โดยกรอกแบบคำขอให้ถูกต้อง แล้วยื่นแบบคำขอพร้อมด้วยหลักฐาน ที่สำนักงานประปาในพื้นที่ ที่ขอใช้น้ำประปา

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วควรถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวไปด้วย

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ขอติดตั้งประปา โดยผู้ขอต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นด้วย หรือเอกสารการขอเลขที่บ้าน หรือหนังสือสัญญา ซื้อขายบ้าน/อาคาร หรือ หนังสือสัญญาเช่าอาคารอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่

-  ผู้ขอใช้น้ำไม่มีชื่ออยู่ในบ้านที่จะติดตั้งประปา จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอใช้น้ำมาด้วย

-  ผู้ขอใช้น้ำที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การอื่นๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การ หรือผู้มีอำนาจ ตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอใช้น้ำประปาและสัญญาการใช้น้ำประปา กับ กปภ.

-  ผู้ขอใช้น้ำที่เป็นบริษัท จำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นผู้ลงนาม ในแบบคำขอใช้น้ำประปา และ สัญญาการใช้น้ำประปา กับ กปภ. ผู้ขอใช้น้ำประปาอาจจะทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นไปทำการแทนได้ โดยต้องมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คน และ ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับมอบอำนาจ จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบอำนาจไปแสดงด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งประปาของสำนักงานประปา

1. เมื่อท่านยื่นคำขอใช้น้ำประปาตามแบบฟอร์มคำร้อง ท่านต้องชำระเงินมัดจำ ในการติดตั้งวางท่อประปา ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียม  แล้วเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปสำรวจสถานที่ และจัดทำแบบแปลนแผนผัง หรือพิมพ์เขียวพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย และจะแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำทราบโดยเร็วที่สุด

2. เมื่อผู้ขอใช้น้ำได้รับแจ้งประมาณการค่าติดตั้งประปาแล้ว จะต้องนำเงินมาชำระภายใน 60 วัน และเมื่อสำนักงานประปาได้รับเงินแล้ว ก็จะดำเนินการ ติดตั้งประปา และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.ต่อไป แต่ ถ้าไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด กปภ.จะริบเงินมัดจำ และ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ การขอใช้น้ำประปาครั้งนี้ อนึ่ง ผู้ขอใช้น้ำที่ยื่นคำร้อง และ ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาไว้แล้ว ต่อมาปฏิเสธที่จะให้ กปภ.วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายในเวลาที่ กปภ. แจ้ง ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าผู้ขอใช้น้ำสละสิทธิ์การใช้น้ำ และกปภ. จะคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ชำระไว้ โดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในอัตรา ร้อยละ 20

ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา

ผู้ขอใช้น้ำจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปาตามอัตราที่ กปภ. ได้กำหนดไว้ในตารางซึ่งจำแนกตามชนิดและขนาดมาตรวัดน้ำ

การติดตั้งอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำ

1. ส่วนท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำ ผู้ขอใช้น้ำจะต้องดำเนินการเอง

2. การติดตั้งอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำ ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่ กปภ.กำหนดและผู้ขอใช้น้ำจะต้องติดตั้งเองให้แล้วเสร็จก่อนที่ กปภ.จะไปติดตั้งมาตรให้แก่ผู้ใช้น้ำ หรืออาจขอให้ กปภ. ติดตั้งส่วนหลังมาตรวัดน้ำ โดยชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยก็ได้

การจดหรืออ่านมาตรวัดน้ำ

เมื่อสำนักงานประปาได้ดำเนินการตืดตั้งมาตรวัดน้ำให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปาแล้ว พนักงานอ่านมาตรจะไปทำการอ่านมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำในเดือนถัดไปที่ตรงกับวันที่ได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำ เพื่อออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยให้ถือว่าเป็นค่าน้ำประปาประจำเดือนนั้น ตัวอย่างเช่น

ติดตั้งประปาให้กับผู้ใช้น้ำวันที่ 15 กันยายน ผู้ใช้น้ำรายนี้จึงขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่กับการประปาส่วนภูมิภาค ในวันที่ 15 กันยายน ดังนั้นการอ่านมาตรวัดน้ำจะเริ่มอ่านในวันที่ 15 ตุลาคม และให้ถือว่าเป็นค่าน้ำประจำเดือนตุลาคม ในกรณีวันอ่านมาตรตรงกับวันหยุดราชการ พนักงานอ่านมาตรจะทำการอ่านมาตรล่วงหน้าก่อนถึงวันหยุดราชการ
อนึ่ง สำนักงานประปาอาจปรับระบบการอ่านมาตรวัดน้ำรายใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการ อ่านมาตรในแต่ละชุมชนก็ได้
ในกรณีผู้ใช้น้ำสงสัยเกี่ยวกับการอาสนมาตรหรือการจดหน่วยมาตรวัดน้ำ สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากพนักงานอ่านมาตรหรือสำนักงานประปาในพื้นที่

การคิดราคาค่าน้ำประปาของ กปภ.

การคิดราคาค่าน้ำประปาในใบเสร็จรับเงินค่าน้ำแต่ละเดือนของ กปภ. จะคิดคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำแต่ละรายที่อ่านจากมาตรวัดน้ำแล้ว คูณด้วยอัตราค่าน้ำประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ค่าน้ำที่ได้ ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำของผุ้ใช้น้ำแต่ละประเภท ในใบเสร็จค่าน้ำ จะมีค่าน้ำที่ใช้ ค่าบริการทั่วไปและภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดด้วย

ค่าน้ำประปา = (ค่าน้ำที่ใช้ + ค่าบริการทั่วไป) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราค่าน้ำและค่าน้ำขั้นต่ำ

การกำหนดอัตราค่าน้ำขั้นต่ำ ของผู้ใช้น้ำแต่ละประเภท คิดบนพื้นฐานของความจำเป็น ที่ผู้ใช้น้ำต้องการใช้น้ำประปา ในแต่ละเดือน กล่าวคือ ประชาชนในแต่ละ ชุมชนได้ร้องขอให้รัฐลงทุนก่อสร้างระบบประปา รัฐได้นำเงินภาษีบางส่วน มาดำเนินการก่อสร้างระบบประปา ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งกำหนดอัตราค่าน้ำประปา ผู้ใช้น้ำเป็นผู้จ่าย หากระบบประปาถูกสร้างขึ้นมา แล้วไม่มีการใช้น้ำประปา ก็จะเกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เงินค่าน้ำขั้นต่ำนี้ จะถูกนำไปใช้ ในการบริหาร จัดการ เช่นเดียวกับเงินค่าน้ำประปาที่เก็บได้จากประชาชน

อัตราค่าบริการทั่วไป

ค่าบริการทั่วไป จะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนตามขนาดของมาตรวัดน้ำ เงินเหล่านี้จะนำไปใช้ในการบำรุงรักษาเส้นท่อและมาตรวัดน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (ยกเว้นเส้นท่อภายในบ้าน)

การชำระเงินค่าน้ำประปามีหลายวิธี

1. ชำระเงินค่าน้ำประปาทันที ที่พนักงานนำใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ไปขอเก็บเงินจากท่าน ถ้าไม่มีการชำระค่าน้ำประปา พนักงานจะมอบใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำประปา ไปชำระที่สำนักงานประปา ในเขตพื้นที่ของท่าน ภายใน 7 วัน

2. ชำระเงินค่าน้ำประปาที่สำนักงานประปา ตั้งแต่วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

3. ชำระเงินค่าน้ำโดยหักบัญชีธนาคาร

4. ชำระเงินค่าน้ำผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

หมายเหตุ การรับชำระค่าน้ำตามข้อ 3 และ 4 จะเปิดให้บริการเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จากสำนักงานประปาที่ให้บริการ


แหล่งข้อมูล : การประปาส่วนภูมิภาค

ดูบทความดีๆได้ที่ : //www.thaihomeonline.com หรือ LINE@ : @thaihomeonline  ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  Thaihomeonline.com หรือ Line@ : thaihomeonline - ครบเครื่องเรื่องบ้าน คอนโด การลงทุน 

คลิกเลย : https://www.thaihomeonline.com

Create Date :17 ตุลาคม 2561 Last Update :17 ตุลาคม 2561 16:38:24 น. Counter : 199 Pageviews. Comments :0